anbi-diaconie

Beleidsplan

De vermogensrechtelijke aangelegenheden – diaconaal (ordinantie 11-3)

Plaatselijke regeling:

  • Het college van diakenen bestaat uit 5 leden.
  • Het college van diakenen wijst uit zijn midden een administrerend diaken aan, die met de boekhouding van het college belast wordt.
  • De penningmeester is bevoegd om namens de gemeente betalingen te doen, tot een maximaal bedrag van € 3000,- per betaling, met inachtneming van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en begroting. Voor betaling boven dit bedrag zijn – wederom met inachtneming van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en begroting – voorzitter en penningmeester, of secretaris en penningmeester gezamenlijk bevoegd. Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt de voorzitter op als diens plaatsvervanger.
  • Tijdens de februarivergadering van het college wijst het college de plaatsvervangers van de voorzitter en de secretaris aan.

Beleidsvoornemens:

  • Het diaconaal bewust maken van de gemeente door de gemeente meer te betrekken bij diverse diaconale taken, zoals bijvoorbeeld de fruitactie;
  • Het betrekken van de jeugd bij het collecteren tijdens bijzondere diensten;
  • Het aantrekken van de onderlinge relatie met de wijkouderlingen en wijkdames om zo eerder signalen op te vangen in verband met mogelijke hulpvragen;
  • Het uitnodigen van gemeenteleden om actief deel te nemen aan E&ZWO- activiteiten; 
  • Het organiseren van extra inzamelingen of wijzigen van de bestemming van collectes bij acute hulpvraag bij ingrijpende gebeurtenissen zoals rampen.