Liturgie 19-05-2024

Orde van dienst voor Pinksteren 2024 Lieren

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Intochtslied 680 Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods

Bemoediging en groet

Waar gaat het vandaag over? Vuur van Gods Geest

Psalm van de zondag: Psalm 68: 7

Gebed om ontferming en openheid

Glorialied: 672: 1, 3, 6 Kom, laat ons deze dag

Schriftlezing: Exodus 24: 12-18

Lied 687: 1 Wij leven van de wind

Schriftlezing: Handelingen 2: 1-13

Lied 687: 2 en 3 Wij delen in het vuur

Uitleg en verkondiging

Orgelspel

Lied 685 Geest van God, zo vol van liefde

Collecte

Gebeden: Voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Lied 675: Geest van hierboven

Wegzending en zegen

orgelspel