Liturgie 10 december 2023

We zingen als aanvangslied lied 100,1,2.
Stil gebed.
Votum en groet.
We zingen lied 100,4.
Gebed.
We zingen lied 886.  alleen het nederlandstalige vers
Leefregel.
We zingen lied 452,1,2.
Gebed.
We lezen uit de bijbel Luk. 1,26-38.

26 In de 6e maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazareth in Galilea, 27 naar een meisje, dat aan een man uitgehuwelijkt was, die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. 28 Gabriël ging haar huis binnen, en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je’. 29 Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden, en vroeg zich af, wat die begroeting te betekenen had. 30 Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je Zijn gunst geschonken. 31 Luister, je zult zwanger worden, en een Zoon baren, en je moet Hem Jezus noemen. 32 Hij zal een groot Man worden, en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heer, zal Hem de troon van Zijn vader David geven. 33 Tot in eeuwigheid zal Hij Koning over het volk van Jakob zijn, en aan Zijn koningschap zal geen einde komen.’
34 Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.’ 35 De engel antwoordde: ‘De Heilige Geest zal over je komen, en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het Kind, Dat geboren wordt, heilig en Zoon van God genoemd worden. 36 Luister, ook je familielid Elisabeth is van een zoon zwanger, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu – ook al hield men haar voor onvruchtbaar – in de 6e maand van haar zwangerschap, 37 want voor God is niets onmogelijk.’ 38 Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren, wat u gezegd hebt’. Daarna liet de engel haar weer alleen.

We zingen lied 157a,1,3.
Prediking.
We zingen lied 439,1,2,4.
We vieren het avondmaal met als lied lied 992,1&2&3&4.
Gebed.
Collecte.
We zingen als slotlied lied 444,
Zegen.