Historie

Historie van de kerk

Historie van de kerk

De Gereformeerde Kerk van Beekbergen behoort tot de oudste Gereformeerde Kerken in Nederland.

In 1835, in het jaar na de afscheiding, werd in Apeldoorn een bijeenkomst gehouden, waarbij verschillende vertegenwoordigers uit Lieren en Oosterhuizen aanwezig waren. Voorganger was ds. Brummelkamp uit Hattem, die de afscheiding op de Oost-Veluwe sterk heeft gestimuleerd. De afscheiding werd voorafgegaan door huisbijeenkomsten. Dit waren bijeenkomsten van leden van de Staatskerk, de Nederlandse Hervormde Kerk, die verontrust waren over de vrijheid van de leer.

In 1840 kreeg de afgescheiden kerk van Apeldoorn, beter gezegd de kerk van Apeldoorn-Noord, een predikant: ds. Poppe de Wit. Hij fungeerde tevens als predikant voor Beekbergen en Teuge.

In 1849 werd besloten tot de bouw van een eigen kerkgebouw aan de Tullekensmolenweg, ter hoogte van nr. 106. Het werd op 21 april 1850 in gebruik genomen. In dit gebouw bevonden zich 150 zitplaatsen. Het kerkelijke budget bedroeg in 1851 ƒ 356,21. Het predikants-traktement bedroeg in 1854 ƒ 225,00. Op 31 juli 1853 kreeg de gemeente van Beekbergen de eerste predikant, ds. M. Sipkes. Zijn opvolgers staan verderop vermeld op bladzijde 7.

Het kerkgebouw van 1850 aan de Tullekensmolenweg ter hoogte van nr. 106 ging ruim 80 jaar mee, maar in de dertiger jaren werd het te klein. De avondmaalsvieringen waren niet stichtelijk en bovendien konden de kinderen naar de “eis des verbonds” niet mee naar de kerk.

In de kerkenraadsvergadering van 13 februari 1930 werd voorgesteld om nieuw te bouwen en op 6 maart werd een gemeentevergadering gehouden om de gevoelens van de gemeente te peilen. Ruim vier jaar later werd na veel inspanning en hulp van buitenaf het nieuwe (huidige) kerkgebouw op 26 september in gebruik genomen. De pastor loci ds. Estié ging voor bij de ingebruikneming. De kosten bedroegen alles bij elkaar ƒ 15.202,00; een ander orgel werd aangeschaft voor ƒ 1.100,00 terwijl het oude nog ƒ 400,00 opbracht.

In 1976 werd het Trefpunt achter de kerk in de huidige vorm verbouwd; daarvoor stond er al een kleiner zaaltje los van de kerk. Ook de gaanderij kwam toen tot stand, omdat er in de zomermaanden veel vakantiegasten kwamen en er vaak 2 ochtenddiensten gehouden moesten worden. In de tachtiger jaren werd het orgel met een tweede klavier uitgebreid.

In 2009 is het interieur van de kerk aan een grondige verbouwing onderworpen. De houten vloer werd verwijderd om plaats te maken voor een plavuizenvloer met vloerverwarming. De kansel, die in de jaren zeventig van de vorige eeuw was gemaakt om de houten kansel te vervangen, moest het veld ruimen. Deze werd opnieuw  vervangen door een houten kansel, ui

tgevoerd in licht eiken. Naast de kansel werd het hele liturgisch centrum aangepast en in één stijl uitgevoerd. De banken werden verkocht en het schip van de kerk is nu gevuld met stoelen. In plaats van drie vakken met banken zijn er nu 2 vakken met stoelen. Hierdoor ontstond een betere doorgang van buiten naar het liturgisch centrum voor begrafenissen en huwelijksbevestigingen. Tot slot werd de kerk verder aangepast aan de eisen van de huidige tijd. De liturgieborden werden vervangen door twee beamers. De liturgie wordt nu integraal op de wanden van de kerk gepresenteerd. Hierdoor is het mogelijk geworden om filmpjes, foto’s, e.d. te presenteren. Ook op de kansel is op een klein scherm te zien wat de beamers weergeven. Verder onderging het orgel in deze periode een grote onderhoudsbeurt.

Op 30 oktober 2009 is bij notariële akte de naam van de Gereformeerde Kerk te Beekbergen gewijzigd in Protestantse Gemeente Lieren-Beekbergen.

In 2011 is de toren aan een grondige renovatie onderworpen. Een lange scheur die al vele jaren geleden ontstond, is uitgehakt en opnieuw gevoegd. De toren is verstevigd en de buitenkant werd waterafstotend gemaakt. Ook de bliksemafleider werd verzwaard, om weer aan de eisen van deze tijd te voldoen. De klok werd tot de renovatie elke zondag met de hand geluid, maar na de renovatie van de toren behoort die activiteit tot het verleden, de klok wordt nu elektrisch geluid. Tot slot zijn ook de uurwerken en de haan op de toren opgeknapt en van een nieuw laagje bladgoud voorzien.